പേജുകള്‍‌

2010, നവംബർ 30, ചൊവ്വാഴ്ച

പതി മാഹാത്മ്യം


നീലാംബരത്തിലേക്കല്ലെന്റെ മിഴികള്‍ 
നീലാംബുജത്തിലുമല്ല .....
നീഹാര ബിന്ദുപോല്‍ സ്വേദം പൊടിയുമാ -
നിര്‍മ്മലന്‍ പൂമാനിലല്ലോ -എന്‍റെ 
നീലഭന്‍ വല്ലഭനിലല്ലോ.... 

നെല്ലും പതിരും തിരിയാത്ത മക്കള്‍ -
ക്കല്ലലുമാപത്തുമില്ലാ ......
എല്ലു മുറിയെപ്പണിയെടുത്തെന്നെയു -                                                            
മുല്ലസിപ്പിക്കുന്ന കേമന്‍ - എന്നെ 
വല്ലകിയാക്കുന്ന നാഥന്‍ - എന്‍റെ 
പല്ലക്കിലേറുന്ന വീരന്‍ .

കല്യാണ സൌഭഗത്തേരില്‍ക്കറങ്ങിയ 
നല്ല മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളെന്നും,
ചൊല്ലിപ്പറഞ്ഞെന്റെയുള്ളം കുളിര്‍പ്പിക്കും 
ചെല്ലക്കിളിയായ മാരന്‍ എന്‍റെ -                                  
നല്ലൊരു പാതിയാം ധീരന്‍ .